De Mercedes-Benz-Vliegtuigmoter
„DB 600”
Herdruk uit „Luchtvaart” No. 4 — April 1938
Junkers Ju-90
Junkers „Ju 90” (Der Grosse Dessauer) met 4 Mercedes-Benz vliegtuigmoteren „DB 600”
  -0- Uit verschillende berichten, welke in het afgeloopen jaar in de dagbladen en periodieken over bijzondere prestaties op vlieggebied zijn verschenen, bleek, dat de Daimler-Benz A.G. in alle stilte, maar niettemin met veel succes, den bouw van vliegtuigmoteren, waarmede zij zich reeds voor den wereldoorlog heeft beziggehouden, wederom ter hand genomen.
Op het vierde internationale vliegfeest te Zürich in Juli vorig jaar was het vliegtuig, door den winnaar van de stijg- en duikvlucthwedstrijd Francke, gevlogen, en dat waarmede de Alpenvlucht voor meerpersoons militaire vliegtuigen werd gewonnen, met 950 pk. Daimler-Benz-motoren uitgerust.
Ook het nieuwste en grootste verkeersvliegtuig, dat de Luft-Hansa tegen einde 1937 in dienst stelde, n.l. „Der Grosse Dessauer”, de Junkers Ju 90, is voorzien van vier 920/1000 pk. Mercedes-Benz-motoren „DB 600”.
Evenzoo was het Messerschmitt-vliegtuig, waarmede 11 November 1937 in Augsburg een aanval werd gedaan op het bestaande wereldsnelheidsrecord voor landvliegtuigen, waarbij een nieuw record van 611 km/u werd gevestigd, met genoemde motoren uitgerust.
Bij de Duitsche Luchtmacht zijn de Mercedes-Benz-motoren ook in een groot aantal in gebruik. Het landvliegtuig, „Heinkel 111”, waarmede de Heinkel-vliegtuigenfabriek 22 november 1937, onder leiding van haren chef-vlieger, kapitein Nitschke, vergezeld van den vlieger Dieterle, een poging ondermam om het snelheidsrecord over 1000 km te verbeteren, was van twee Mercedes-Benz „DB 600” motoren voorzien. Deze poging tot record verbetering heeft schitterende resultaten opgeleverd. Met een nuttige lading van 1000 kg werd over den 1000 km afstand een gemiddelde snelheid bereikt van 504,09 km/u. Daarmede werden de bestaande records over 1000 km met resp. 1000 en 500 kg nuttige lading, welke in Juli 1937 door Bruno Mussolini, den zoon van den Duce, en overste Bisco met een 3-motorigen „Savoia-Marchetti S 79” met een uurgemiddelde van 423 km waren gevestigd, met 81 km/u overtroffen. Tevens werd daarmede het sedert April 1937 bestaande, met een twee-motorigen „Breda 88” door den Italiaan Niclot met 475 km/u gevestigde snelheidsrecord over 1000 km zonder lading met 29 km/u verbeterd.
Sedert heeft Furio Niclot op 10 December 1937 het record over 1000 km zonder en met een lading van 500 resp. 1000 kg weder verbeterd met een „Breda 88” met een snelheid van 524,185 km/u, doch dat neemt niet weg, dat de hiervoor opgesomde prestaties met vliegtuigen, uitgerust met Mercedes-Benz-vliegtuigmotoren, het bewijs hebben geleverd, dat deze motoren tot de beste behoren.
De Mercedes-Benz „DB 600” is een vloeistofgekoelde, 12 cylinder, viertakt-motor. De hangende cylinders zijn in twee rijen van 6 in V-vorm geplaatst. Tot hangende cylinders werd overgegaan, teneinde zoowel voor één-als meermotorige vliegtuigen den uit aerodynamische oogpunt gunstigsten motorinbouw te kunnen verkrijgen. De „DB 600” is voorzien van een compressor, hetzij voor het -2-
Dornier Do-17
Dornier „Do 17” met 2 Mercedes-Benz vliegtuigmotoren „DB 600”